Höörn un sehn
Pfeil nach unten
Dat Vadderunser

Unse Vadder in`n Himmel:
Laat hilligt warrn dienen Namen.
Laat kamen dien Riek.
Laat warrn dienen Willen so as in Himmel,
so ok op de Eerd.
Uns dääglig Brood giff uns vundag.
Un vergiff uns unse Schuld,
as wi de vergeven doot, de an uns schüllig sünd.
Un laat uns nicht versöcht warrn.
Maak du uns loos un frie vun dat Böse.
Denn dien is dat Riek un de Kraft
un de Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

De Glooben

Ik glööv an Gott, den Vadder.
He alleen is allmächdig.
He hett Himmel un Eerd ut nix warrn laten.

Un an Jesus Christus,
Gott sienen eenzigen Söhn, unsen Herrn.
He is Minsch worrn dörch den Hilligen Geist
vun de Jungfruu Maria,
hett leeden un is an`t Krüüz slaan ünner Pontius Pilatus,
is storben un to Graff bröcht,
dalfahrt nah dat Dodenriek.
He is den drüdden Dag operstahn vun de Doden
un is opfahrt nah`n Himmel.
Dor sitt he an de rechde Sied vun Gott, den allmächdigen Vadder.
Vun dor warrd he wedderkamen un Gericht holen
över de Lebendigen un öwer de Doden.

Ik glööv an den Hilligen Geist
een hillige christliche Kark,
de Gemeende vun de Hilligen.
Ik glööv, dat de Sünden vergeven warrd
dat de Doden operweckt warrd
un dat ewig Leven geven warrd.

Amen

De Psalm 23

De Herr is mien Harder.
För mi hett dat keen Nood.
Op grööne Wischen gifft he mi Weid.
An dat stille Water lett he mi rohn.
So kümmt mien Seel to sik sülm
un findt niee Kraft.
He geiht vör mi ran op mienen Weg,
dat ik nich biester gah.
Dor börgt mi sien Naam för.
Un geiht dat ok deep hendal
un warrd dat ok pickendüüster üm mi –
ik maak mi keen Sorg un keen Bangen;
Denn du büst ja bi mi.
Dien Stock un dien Stütt –
De sünd mien Troost.
Du deckst mi den Disch,
un mien Fiend kriggt nix af.
Du salvst mienen Kopp mit Ööl,
un mien Beker blifft full bit baben hen.
Blots Godes un Gnaad warrd mi folgen,
solang as ik leev;
un blieven warr ik in den Herrn sien Huus
noch mennig Daag.

Texte vun dat Niee un Oole Testament